Phong thuỷ có ý nghĩa rất to lớn đến đời sống của mỗi con