Trong ngày đẻ : Ngay sau khi đẻ, do đã yên tâm và mỏi