Trước khi mở phong bì thấy tiền nó liền đi đánh tá lả ngay,